Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Markkinoinointitoimisto Millemin (Y-tunnus:2963081-5) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.01.2019. Viimeisin muutos 27.01.2019.

 

Rekisterinpitäjä
Markkinointitoimisto Millem
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anttoni Ihalainen
anttoni@millem.fi
+358 41 362 7014
Rekisterin nimi
Markkinointitoimisto Millemin asiakasrekisteri.
Rekisterin peruste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä palveluiden markkinointi. Suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittey on mahdollista peruuttaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä tietosuojasta vastaavaan yhteyshenkilöön.
Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
 • Henkilön nimi, yritys/organisaatio ja asema siellä.
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä osoite)
 • Yrityksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 • www-sivustojen osoite sekä tunnukset sosiaalisen median palveluissa.
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
 • Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

  Henkilötietojen säilytysaika

  Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista. Tarpeettomat ja vanhentuneet henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

  Organisaatioiden tietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli yhteyshenkilön tiedot poistetaan.

  Rekisteriin kirjatut tiedot käydään säännöllisesti läpi, ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  Digitaalisessa muodossa olevat tiedot ovat palomuurein, salasanoin sekä muiden teknisten keinojen avulla suojattu.

  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostin välityksellä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostin välityksellä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).